Luâ?t s?

V?N PHO?NG LUÂ?T S? NGUYÊ?N H?NG

0001color2                                                    Lady Justice

LUÂ?T S? NGUYÊ?N H?NG


Luâ?t s? th??c thu? ca?c to?a a?n Tiê?u bang California va? Liên bang Hoa Ky?.
Hô?i viên Luâ?t S? ?oa?n Hoa Ky? (American Bar Association), Los Angeles, Orange County’s Family Law, Immigration, and Trusts & Estates Sections.

Tiê?n sy? Luâ?t Khoa (Juris Doctor), Whittier Law School, California.
B.A., M.A., University of Paris, France.
?a? phu?c vu? 16 n?m ta?i O.C. Dept. Of Child Support Services (formerly District Attorney, Family Support Division.)
Thông tha?o ba ngôn ng??: Anh, Pha?p, Viê?t.

CHUYÊN VÊ? CA?C LA?NH V??C LUÂ?T PHA?P SAU:

LUÂ?T GIA ?I?NH
Ly di?. Ly thân. Vô hiê?u ho?a hôn thu?.
Ly di? ng???i mâ?t ti?ch ho??c trô?n tra?nh.
Hôn nhân không hôn thu? theo luâ?t state kha?c.
Khê? ???c phân ?i?nh ta?i sa?n tiê?n, hâ?u hôn nhân.
Xa?c ?i?nh phu? hê?. Quyê?n xin th?? DNA. Con ngoa?i hôn.
Ba?o ha?nh trong gia ?i?nh. A?n lê?nh chê? ta?i, ca?ch ly.
Quyê?n gi?? con, quyê?n th?m con, ông ba? th?m cha?u.
Câ?p d???ng con, chi phi? gi?? tre?, ba?o hiê?m s??c kho?e.
Câ?p d???ng v??, chô?ng cu?. Tr???ng h??p không hôn thu?.
Phân chia ta?i sa?n ca? nhân va? c? s?? th??ng ma?i.
Lê?nh phân chia va? câ?p d???ng t??quy? h?u bô?ng.
A?n lê?nh ly di?, câ?p d???ng t?? tiê?u bang ho??c n???c kha?c.
?iê?u chi?nh a?n lê?nh cu?, t?ng, gia?m câ?p d???ng.
Tranh tu?ng n?? câ?p d???ng, gia?m n?? County (DCSS).
Lê?nh tr?? l??ng, sai a?p ta?i khoa?n va? bâ?t ?ô?ng sa?n.
Bi? treo b??ng, ru?t thông ha?nh do n?? câ?p d???ng.
Duyê?t la?i a?n lê?nh câ?p d???ng ?a? bi? x?? khiê?m diê?n.

LUÂ?T TH??A KÊ?- HOA?CH ?I?NH DI SA?N
Lâ?p ti?n quy?. Tha?o di chu?c, tiê?n lê?nh ch?m so?c y tê?.
U?y quyê?n pha?p ly? khi bi?nh n??ng.
Tranh tu?ng, thi ha?nh hay pha?n kha?ng chu?c th?.
Th??a kê? va? thanh ly? di sa?n không di chu?c.
Quyê?n th??a kê? v?? chô?ng không hôn thu?, con ngoa?i hôn.
Quyê?n gia?m hô? tre? vi? tha?nh niên va? ng???i ?au ô?m.
Xin con nuôi ta?i My?. Xin ?ô?i tên ho?, ?ô?i gi??i ti?nh.

LUÂ?T DI TRU? VA? QUÔ?C TI?CH
Ba?o la?nh gia ?i?nh. Hôn phu (thê). Ba?o la?nh ?ô?ng ti?nh.
Du ho?c sinh, du kha?ch kê?t hôn xin ?? la?i My?.
?â?u t? di tru?. Xin chiê?u kha?n. Xin giâ?y phe?p la?m viê?c.
Xin ty? na?n vi? ly? do chu?ng tô?c, chi?nh tri?, tôn gia?o, xa? hô?i.
Xin the? xanh ?ô?c lâ?p khi bi? ng???i ba?o la?nh ng???c ?a?i.
Xin l?u tru? cho na?n nhân bi? ba?o ha?nh, bi? l??a nhâ?p ca?nh.
?iê?u chi?nh ti?nh tra?ng di tru? bâ?t h??p pha?p.

CA?C VÂ?N ?Ê? LUÂ?T PHA?P KHA?C: XIN GO?I ?Ê? THAM KHA?O.
LUÂ?T S? PHI? NHE? CHO NG???I L??I T??C THÂ?P.

???C BIÊ?T: THAY ?Ô?I MIÊ?N PHI? DI CHU?C (WILL) CU? CU?A QUY? THÂN CHU? * SAU KHI V?N PHO?NG THU? LY? HÔ? S? LY DI?.

 * Vê? ti?nh tra?ng gia ?i?nh.

TEL: (714) 548-6068 – APPOINTMENT ONLY.
XIN GO?I ?Ê? LÂ?Y HE?N.  LUÂ?T S? SE? GO?I LA?I TR??C TIÊ?P.

12966 Euclid St. Suite 250 A & B, Garden Grove, CA 92840   

(Building xe?o go?c ch?? ?a? La?t, nga? t? Euclid St. va? Garden Grove Blvd)

ea1e21a128fc496bbd147b6708c8e71e[2]

Xin m?? Google Map ?ê? xem ba?n ?ô?.